Lesung mit Reto Haenny – im Cinema sil Plaz

Am 26. September 2015 fand im Cinema sil Plaz eine Lesung mit Reto Haenny statt